T.C. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı (2014-2018)’nda da belirtildiği üzere; ilerleyen yıllarda tüm dünyadaki artış beklentisine paralel olarak, Türkiye’de de sağlık harcamalarının artacağı ve sosyal güvenlik sistemi ve kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceği öngörülmektedir. Ancak uzun dönemde artması beklenen sağlık harcamaları; sağlık teknolojilerinin daha yoğun kullanımı, ilaç ve tıbbi malzeme üretimine odaklanma, sağlık turizmini geliştirme gibi fırsat alanlarını da beraberinde getirecektir.  Türkiye tıbbi cihaz pazarı 2010 yılı sonu itibariyle dünyadaki en büyük 20 pazardan biri konumuna gelmiş olup, 1,9 Milyar ABD Doları tutarına ulaşmıştır. Halen tıbbi cihaz üretimi Türkiye’de oldukça sınırlı durumdadır ve pazarda yer alan tıbbi cihazların tutar olarak %85’e yakın kısmı ithal edilmektedir. “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı” kapsamında; yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının daha fazla oranda yerli üretimle karşılanması hedeflenmektedir. Uzun vadede Türkiye’nin küresel bir Ar-Ge ve üretim merkezi olması ve  tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşması da önem arz etmektedir. KUTTAM’ın temel amacı; ülkemizin sağlık endüstrisinin arzulanan bu hedeflere ulaşmasına  katkıda bulunmaktır.

KUTTAM; biyomedikal cihaz üretimi konusunda ileri seviyede bilimsel araştırmalar yapmak ve Türkiye’de katma değeri yüksek, son teknoloji ürünü tıbbi cihazların ve yenilikçi ürünlerin üretimi konusunda üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkarmak amacı ile kurulmuştur. Temel bilimler ve uygulamalı bilimler alanlarında dünya çapında yetkinliklerini kanıtlamış olan Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenlerimiz, KUTTAM çatısı altında birlikte faaliyet gösterecekler ve katma değeri yüksek, son teknoloji ürünü tıbbi cihazların ve yenileşimci (inovatif) ürünlerin geliştirilmesine çaba harcayacaklardır. Çok daha önemlisi; 2015 yılında faaliyete geçen Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,  KUTTAM tarafından geliştirilecek biyomedikal cihazların klinik araştırmalarının yapılabilmesi, tıbbi cihaz geliştirmek için gerekli klinik araştırmalarda üretici ile birlikte çalışılması, ürün iyileştirmeye yönelik yenileşim (inovasyon) için yerli üreticiye geri bildirim sağlayan mekanizmaların işletilmesi açısından büyük ve eşsiz bir fırsat sağlayacaktır.

KUTTAM’ın kurulması ve bünyesinde gerçekleştirilecek araştırmalar ile birlikte;

  • Türkiye’de ilk olarak Tıp, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarında önemli araştırma gruplarını aynı çatı altında toplayarak hastadan–son ürüne entegre araştırmaların yapılmasına imkan tanınacaktır.
  • Yapılan ileri düzeyde araştırmalar ile ulusal ve evrensel bilgi birikimine önemli katkılarda bulunulacaktır.
  • Yüksek etkili bilimsel yayınlar yapılacak ve ulusal ve uluslararası patentler alınacaktır.
  • Türkiye’nin yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçmesine ve dolayısıyla bu alandaki cari açığın azaltılmasına destek sağlanacaktır.
  • Biyomedikal cihaz üretimi konusunda Üniversite sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkararak Türkiye’de katma değeri yüksek yenilikçi biyomedikal cihazların geliştirilmesinin önü açılacaktır.
  • Etkin işbirlikleri sonucunda sanayimize teknoloji transferi gerçekleştirilecek ve firmalarımızın uluslararası rekabet gücü artırılacaktır.
  • Orta ve uzun vadede uluslararası biyomedikal ürün piyasasında Türkiye’nin konumunu yukarı taşımasının yanı sıra, ülkemiz insanının sağlık sorunlarına yönelik yeni çözümler getirilmesine katkılar sağlanacaktır.
  • Çok iyi eğitilmiş lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmek suretiyle ülkemizin küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulacaktır. Yetişen bu nitelikli insan gücü ülkemiz sağlık endüstrisinin gelişimine ve sürekliliğinin sağlanmasına hizmet edecektir.
  • Tüm bu etkinlikler sonucunda ulusal teknoloji birikimine, ekonomiye ve sosyal yaşama katkı sağlanacaktır.

2015 Yılı Kalkınma Bakanlığı Üniversite Altyapılarını Destekleme Projesi kapsamında başvurusu yapılan Araştırma Merkezi projemiz Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmiştir.

KUTTAM Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri;

İHSAN SOLAROĞLU, Nöroşirürji Profesörü, Direktör
HAKAN ÜREY,Elektrik Mühendisliği Profesörü, Direktör Yardımcısı
Fuat Balcı, Psikoloji Doçenti, Direktör Yardımcısı
Fikri Karaesmen,Endüstri Mühendisliği Profesörü,Üye
Levent Demirel, Kimya Profesörü, Üye
Şükrü Dilege,Göğüs Cerrahisi Profesörü,Üye
Yasemin Gürsoy Özdemir, Nöroloji Profesörü,Üye
Nurhan Özlü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Doçenti, Üye
Hale Yapıcı Eser, Psikiyatri Doçenti, Üye