Yürüyen Projeler

KUTTAM Temel bilimler ve uygulamalı bilimler alanlarında dünya çapında yetkinliklerini kanıtlamış olan Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenlerimiz için disiplinler arası bir araştırma platformu sunmaktadır. Halihazırda 48’den fazla Araştırmacı, 49’dan fazla araştırma projesini KUTTAM Laboratuvarlarında yürütmektedir.

Projenin Adı Fon Sağlayan Kuruluş
Otoimmün Demiyelinizan Hastalıkların Tanı Ve Tedavisinde Antikor ve B Lenfosit Temelli Yöntemlerin Araştırılması TÜBİTAK TB.ARDEB.1003
Multiple Skleroz hastalığında perisitlerin rolünün araştırılması ve klinik alt tiplerin belirlenmesine yönelik tarama sistemi geliştirilmesi TÜBİTAK TB.ARDEB.1003
Multiple Skleroz Patofizyolojisinde Perisitlerin Rolü TÜBİTAK TB.ARDEB.1001
Mide Kanseri Hücre Modellerinde İlk Kez Kemoterapötik-Moleküler Hedefe Yönelik Ajan İkili Kombinasyonları İçin Sinerjistik Sıralı Uygulama Şemalarının Tanımlanması TÜBİTAK TB.ARDEB.3501
Glioblastoma Multiforme (Gbm) Yayılımında Özgün Moleküler Mekanizmaların Tanımlanması TÜBİTAK TB.ARDEB.1002
Anjiyotensin II ile Oluşturulan Akut Hipertansiyon Sırasında Metil Beta Siklodekstrinin Artmış Kan-Beyin Bariyeri Geçirgenliği Üzerine Etkileri TÜBİTAK TB.ARDEB.1002
Blastokist İmplantasyonunu Kolaylaştırmaya Yönelik İn-Vitro Modellerde Polimerik Taşıyıcıların Kullanımı TÜBİTAK TB.ARDEB.1001
Pankreas Duktal Adenokarsinomunda Sirküle Eden Kanser Kök Hücrelerini Saptayarak Erken Evrede Tanı Koydurucu Biyobelirteç Geliştirme Çalışmaları TÜBİTAK TB.ARDEB.1003
Glioblastoma Hücrelerinde Kemo-Radyoterapi Direncinin Crispr-Cas9 Aracılı Gen Silme Ve Genom Bazlı Tarama Yöntemleriyle Araştırılması TÜBİTAK TB.ARDEB.3501
Tip 2 Diyabet Tedavisi Için Kriptokrom (Cry) Proteininin Yıkımını Yavaşlatan Küçük Organik İlaç Adaylarının Belirlenmesi TÜBİTAK 1003
Kriptokrom–Period etkileşimini düzenleyen kü.ük organik bileşiklerin belirlenerek saat üzerine etkilerinin incelenmesi TÜBİTAK 1001
İşlemsel Yetilerden Metrik Etkileşimlere: Hayvan Zihninde Zaman, Uzam ve Sayı TÜBİTAK
Mikroenjeksiyon operasyonları için civasız ve kolay kullanılabilir mikrodelici tasarım ve üretimi TÜBİTAK
Kanserlerde Tedavi Direncini Kıracak Epigenetik Faktörlerin CRISPR/Cas9 Teknolojisi  İle Belirlenmesi ve Karakterizasyonu TUBİTAK 1003
 Arayüzey Anizotropisinin Çok Fazlı Periyodik Yapılar Üzerindeki Etkileri TÜBİTAK ARDEB 1001
 Sentrozom Ve Prımer Sılyum Fonksiyonlarında Denetleyici Görev Yapan Sentrıyolar Satelıt Yapılarının Moleküler Karakterizasyonu TÜBİTAK ARDEB 1001
Çocuk ve Yenidoğan Hastalara Özel, Ameliyat Öncesi Bilgisayar Destekli Kalp Damar Cerrahisi Biyomekanik Planlama ve Yama Kondüit Tasarım TÜBİTAK ARDEB 1003
Motor Kontrol Ünitesi Tarafından Motor Hasarının Hesaplanması Ve Çalışma Parametrelerinin Kontrolü TÜBİTAK ARDEB 1003
Trail ile Uyarılmış Gliyoblastom Multiform (Gbm) Terapisi için biyoyapışkan Creka-Peg-Kitosan Nanoparçacıkların Tasarımı COST 2515
Kümelenmemiş Protokaderinlerin Memeli Hücrelerdeki Rolünün Araştırılması TÜBİTAK ARDEB 1001
Pankreatik Adacık Hücrelerinin İmplantasyonu İçin Biyolojik Arayüzeylerde Özgün Nanomühendislik Yaklaşımı İle İmmünolojik Bariyeri A şmak TÜBİTAK ARDEB 1001
Multiple Skleroz Patofizyolojisinde Perisitlerin Rolü TÜBİTAK ARDEB 1001
Blastokist İmplantasyonunu Kolaylaştırmaya Yönelik İn-Vitro Modellerde Polimerik Taşıyıcıların Kullanımı TÜBİTAK ARDEB 1001
Pankreas Duktal Adenokarsinomunda Sirküle Eden Kanser Kök Hücrelerini Saptayarak Erken Evrede Tanı Koydurucu Biyobelirteç Geliştirme Çalışmaları TÜBİTAK ARDEB 1003
Milk Contamination Sensor Based On Optical Fiber Cavity Ring Down Spectroscopy İkili İşbirliği
İşlemsel Yetilerden Metrik Etkileşimlere: Hayvan Zihninde Zaman, Uzam Ve Sayı TÜBİTAK ARDEB 1001
Multiple Skleroz Hastalığında Perisitlerin Rolünün Hastalık Alt Tiplerinde Araştırılarak Klinik Tarama Sistemi Geliştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1003
Karaciğer Fibrozisi ve Sirozun Şeffaflaştırma ve Floresan Mikroskopisi ile 3 Boyutlu Değerlendirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001
Büyüme Faktörlerinin Bağlı Olduğu Biyoaktif Biyomalzemelerde Damarların İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 3501
2 Mikron Dalgaboyunda Çalışan Tulyum Tabanlı Lazerler İle Uyarılabilen Yüksek Çözünürlükte Foto-Akustik Mikroskopi Sistemlerinin Kurulumu Ve Dermotolojik Uygulamaları TÜBİTAK ARDEB 1001
Foto-Duyarlı ve Enzimatik Olarak Parçalanabilir Jellerde Damarlaşmanın İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 3501
Zaman Algısının Sinirsel Tabanı : Nöro-Hesaplamalı Yeni Bir Modelin Optogenetik Uygulamalar İle Davranışsal ve Elektrofizyolojik Olarak Araştırılması TÜBİTAK ARDEB 1001
CRISPR/Cas 9 Genom Düzenleme Teknolojisi Kullanılarak Fare Modelinde Implantasyon Sürecini Kontrol Eden Genlerin Ortaya Çıkarılması TÜBİTAK ARDEB 1001
 Enzimlerin Seçici Konjugasyonu İle Oluşturulan Katalitik Biyomalzeme Üretimi TÜBİTAK ARDEB 1001
E.coli ST131 Enfeksiyonlarının Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım :Nano Taşıyıcı ile Hedefe Yönlendirilmiş Antimikrobiyal Ajanlar TÜBİTAK ARDEB 1001
Korneal İn Vivo Konfokal Mikroskopi Görüntülerinin Analizi İçin Yapay Zeka Algoritmalarının Geliştirilmesi” TÜBİTAK Teydeb 1511
Psödoeksfoliasyon Sendromlu Hastalarda Hiperkoagülabilitenin Tanısal ve Prognostik Göstergelerinin Belirlenmesi TB.ARDEB.1001
Histamin Reseptörleri ve Rho A Sinyal Yolaklarının Kan-Beyin Bariyeri Endotel Hücre Geçirgenliği Üzerine Olan Olası Etkileri TB.ARDEB.1001
Kuantum Nokta Temelli Subretinal Implant İle Retinal Distrofide Gömme Yetisinin Geri Kazanılması TB.ARDEB.1001
Kronik Karaciğer Hastalığı ve Hepatoselüler Karsinomda Dolaşımdaki Hücresiz Ortam DNA Metilasyonunun Likit Biyopsi Olarak Kullanımı TB.IKILI.2551
Eda-A2 Proteininin Kansere Bağlı Kas Erimesindeki Rolünün İncelenmesi TB.ARDEB.3501
OSMR Sinyallemesinin Tümörlerin Yol AÇtığı Kas Dokusu Kaybındaki Görevinin İncelenmesi TB.ARDEB.1001
Kanser Hücre Bölünmesi Sırasında Keratinlerin Yeniden Düzenlenmesinin Araştırılması TB.ARDEB.1001
Ultra Enerji Verimli Değişken Kapasiteli Kompresör Geliştirlmesi İçin Araştırmacı Yetiştirilmesi TB.BIDEB.2244
 İleri malzeme bilimi uygulamalarının geliştirilmesi ve beyaz eşya uygulamalarında değerlendirilmesi TB.BIDEB.2244
Serebral Koritkal Bozuklukların Çoklu-Omiks İle Araştırılması TB.ARDEB.UDP.ERANET
Temporal Lob Epilepsi Tedavisi İçin Kan-Beyin Bariyeri Taşıyıcısı Barındıran Biyolojik İlaç Tasarımı TB.ARDEB.1001
Limbal Kök Hücre Jenarasyonu İçin Işıkm Ve Ph Duyarlı Antrasen Bağlı İşlevsel Glikan Aljinat Sentezlenmesi TB.ARDEB.1001
Azitromisinin Diyabetik Meibomian Bez Epitel Hücre Gen Ekspresyon Profili Üzerine Etkisi TÜBİTAK TB.ARDEB.1002
Gram Negatif Patojenlerde Kolistin Direncinin ve Bakterilerinin Kolistin Direncine Adaptasyonunun Toleromdan Rezistoma Geçiş Sürecinde Metagenomik ve Transkriptomik Değerlendirilmesi TB.ARDEB.1001
İlaç Dışı Yollar İle (Beslenme Yolu İle) Salisilat Maruziyeti İle Kronik Ültiker İlişkisinin in vivo ve in vitro Araştırılması TÜBİTAK TB.ARDEB.1002
IFN-Y ve IL-17A ile Uyarılmış Limbal Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmünomodülatör Etkisinin Araştırılması TÜBİTAK TB.ARDEB.1002
Yüksek Dereceli Merkezi Sinir Sistemi Tümörü Hastalarında Tümör Doku Kesitlerinde ve Serumda Meydana Gelen Moleküler Değişikliklerin SERS ile Belirlenmesi ve Hastalığın Tanısında Kullanılmasının Gösterilmesi TB.ARDEB.1001
Prostat Kanserinde Androjen Reseptörünün Bağlandığı Arttırıcı (Echancer) Bölgelerinin “Nükleotit Kodu”nun Çözülmesi TB.ARDEB.1001
Çocukluk Çağının Amiyotrofik Lateral Skleroz Hastalığı Olan Brown-Vialetto-Van Laere Sendromununda Hastalık Mekanizmalarının ve Teda vi Hedeflerinin İncelenmesi TB.ARDEB.1001
Sonografik Kısa Serviksi Bulunan Hastalarda Vajinal, Plasental ve Neonatal Mikrobiyota ve Mikobiyata Erken Doğum ile İlişkisinin Değ erlendirilmesi TB.ARDEB.1001
Protez için entegre elektronik cilt TÜBİTAK.2232
Konjenital Diafragma Hernisinde Arteryal İnervasyonun Belirlenmesi TÜBİTAK.1002
Enkd1 Sentrozom Proteininin Çok Sinyali in vitro Trake Epitel Hücrelerindeki Görevlerinin Belirlenmesi TB.ARDEB.1001
Tümör oluşumunu ve tümör ilerlemesinin aşamalarını incelemek için biyomimetik nişlerin mühendisliği TÜBİTAK.2232
Bir kromozom kolunun parçalanması: Meme kanserinin fonksiyonel genetik ekranları TÜBİTAK.2232
COVID 19 tanı kiti geliştirme projesi TÜSEB
Türk Genom Projesi TÜSEB
Histamin Reseptörleri ve Rho A Sinyal Yollarının Kan-Beyin Bariyeri Endotel Hücresi Geçirgenliği Üzerine Olası Etkileri TÜBİTAK
Kuantum Nokta Tabanlı Subretinal İmplant ile Retina Distrofisinde Gömülü Yeteneğin Geri Kazanımı TÜBİTAK
Kronik Karaciğer Hastalığında ve Hepatoselüler Karsinomda Dolaşımdaki Hücresiz Medya DNA Metilasyonunun Sıvı Biyopsi Olarak Kullanımı TÜBİTAK
Nöroinflamasyon ve Multipl Sklerozda PERisitlerin Rolünü Açıklamak TÜBİTAK
Temporal Lob Epilepsi Tedavisinde Kan-Beyin Bariyeri Biyolojik İlaç Taşıyıcı Tasarımı TÜBİTAK
Azitromisinin Diyabetik Meibomian Bezi Epitel Hücre Gen İfade Profili Üzerine Etkisi TÜBİTAK
Çökme Direnci ve Bakterilerin Kolistin Dirençlerine Uyarlanmasında Gram-Negatif Patojenlerin Metagenomik ve Transkriptomik Değerlendirilmesi TÜBİTAK
TARABIOS INVENTRAM
EMBO Installation Grant,Project No: 2543 EMBO INSTALLATION GRANT
Sponsored Research and Development Agree ASTRAZENECA UK LTD
Vascular Growth EC – FP7
WEAR3D EC – FP7
EMBO Installation Grant, Project No:2330 EMBO INSTALLATION GRANT
Cell surface interact with cell division NEWTON ADVANCED FELLOWSHIP
EMBO Installation Grant Proj No 3622 EMBO INSTALLATION GRANT
How does the cell surface interact with the cell division machinery? NEWTON ADVANCED FELLOWSHIP
EMBO Installation Grant Project No:4162 EMBO
Sponsored Research and Development Agreement ASTRAZENECA UK LTD
Discovery and use of novel epigenic chemical probes in reprogramming and induced pluripotent stem cell generation NEWTON ADVANCED FELLOWSHIP
Understanding the epigenetic mechanisms of chemotheray resistance in medulloblastoma NEWTON ADVANCED FELLOWSHIP
Migrant Women’s Health Care Needs for Chronic Illness Services in Switzerland UNIVERSITY OF BERN ISPM BERN
AXA CHAIR 2019 AXA RESEARCH FUND
ERA Chair EC-H2020